tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Smaller Default Larger

Przerejestrowanie spółki z RHB do KRS do końca 2015 roku

Zgodnie z art. 7 i 9 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o krajowym rejestrze sądowym z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U. nr 121 poz. 770 ze zm.) spółki prawa handlowego, które zarejestrowane były w Rejestrze Handlowym (RHB) były zobowiązane do przerejestrowania się do Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013r.

 

Przepis ten został jednak znowelizowany z końcem 2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1622.) Nowe przepisy przedłużyły termin na przerejestrowanie spółki do dnia 31 grudnia 2015 roku. Zaniechanie przerejestrowania spółki we wskazanym terminie oznaczać będzie utratę mocy obowiązującej dawnego wpisu i ustanie bytu prawnego spółki. Spółka taka począwszy od 1 stycznia 2014r. utraci zdolność prawną i procesową, a co za tym idzie możliwość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej, jak również występowania w postępowaniach sądowych. Procedura przerejestrowania spółki do KRS jest podobna do zarejestrowania nowego podmiotu gospodarczego. Warunkiem koniecznym rejestracji jest dostosowanie dotychczasowej umowy spółki do obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. W przeciwnym razie sąd rejestrowy odmówi wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis do KRS wymaga uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 500,00zł. Obligatoryjnym elementem procedury rejestracyjnej jest także ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, którego koszt wynosi 100,00zł. Spółka, która nie prowadziła w ostatnim czasie działalności lub nie wykazywała zysku w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy może uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych.

W chwili obecnej, jednocześnie ze złożeniem wniosku o rejestrację spółki w KRS, do sądu rejestrowego składane są dokumenty aktualizacyjne do urzędu skarbowego (NIP 2), Głównego Urzędu Statystycznego (RG 1, RG RD) oraz ZUS (ZUS ZPA).

 

Dopełnienie obowiązku przerejestrowania jest szczególnie ważne z uwagi na represje stosowane przez organy administracyjne: każdy organ, przed którym spółka dokonuje czynności prawne (m.in. urząd skarbowy, sądy powszechne, ZUS, bank, komornik lub notariusz) ma obowiązek niezwłocznego poinformowania sądu rejestrowanego o tym, że spółka nieprzerejestrowana wciąż prowadzi działalność gospodarczą. Sąd rejestrowy rozpocznie wówczas z urzędu procedurę przymuszającą do dokonania przerejestrowania, pod rygorem nałożenia grzywny w wysokości do 5.000 zł. Radca Prawny zapewnia kompleksową obsługę w przedmiocie przekształcenia umowy spółki i skompletowania dokumentacji niezbędnej do przerejestrowania spółki handlowej z RHB do KRS, jak również reprezentuje spółkę w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Prawnicy

Wyszukaj Prawnika