tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Smaller Default Larger

Umowa leasingu - przekręty przy rozliczaniu

W ramach umowy leasingu finansujący (leasingodawca) przekazuje drugiej stronie korzystającemu (leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Z takiego rozwiązania korzysta wielu przedsiębiorców i zazwyczaj każda ze stron jest zadowolona, jednakże dochodzi do takiej sytuacji, że umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu, ponieważ jedna ze stron, z reguły leasingobiorca nie dochowuje jej warunków. W konsekwencji następuje rozliczenie takiej umowy w świetle uzgodnień zawartych w umowie leasingu oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Często dochodzi do takich sytuacji, że dalsze rozliczenia takiej umowy przez finansującego w istotny sposób odbiegają od zasad współżycia społecznego.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Prowadzenie polityki przestrzennej należy do zadań własnych gminy. Uzasadnieniem takiej kompetencji jest m.in. stworzenie harmonijnego ukształtowania przestrzeni. Proszę sobie wyobrazić, gdyby na przykład na osiedlu, w którym występują same wieżowce, postawiono budynek gospodarczy. Taka sytuacja niewątpliwie nie tworzyłaby harmonijnego układu. Dlatego właśnie wyposażono gminę w prawo decydowania o sposobie korzystania z nieruchomości.

EPU - co to takiego i jakie niesie ze sobą korzyści. Elektroniczne postępowanie upominawcze – EPU

Postępowanie to ma zastosowanie w każdej sprawie o zapłatę (tzn. takiej, w której powód domaga się zasądzenia roszczenia pieniężnego).

Zasady ustalania terminów zapłaty w transakcjach handlowych według ustawy z dnia 08.03.2013 r.

W dniu 28 kwietnia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013, poz. 403). Celem nowej ustawy jest zlikwidowanie zatorów płatniczych, poprzez wprowadzenie krótszych terminów zapłaty, mających zastosowanie w stosunkach między przedsiębiorcami.

Przerejestrowanie spółki z RHB do KRS do końca 2015 roku

Zgodnie z art. 7 i 9 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o krajowym rejestrze sądowym z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U. nr 121 poz. 770 ze zm.) spółki prawa handlowego, które zarejestrowane były w Rejestrze Handlowym (RHB) były zobowiązane do przerejestrowania się do Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013r.

Prawnicy

Wyszukaj Prawnika