tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Smaller Default Larger

Regulamin świadczenia usług na odległość dla konsumentów

 

Rozdział. I Postanowienia ogólne

 1. Administratorem strony internetowej działającej pod adresem domeny internetowej radcaprawny-adwokat.pl jest

MAREKFELIKS.PL SP Z O.O.
ul. Brata Alberta 93
41-407 Imielin
NIP: 6462927800

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przez MAREKFELIKS.PL SP. Z O.O., zwaną dalej „Usługodawcą” lub „Kancelarią”, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 • Usługi – pomoc prawna świadczona na rzecz Użytkownika przez Kancelarię.

 • Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 • Umowa zawarta na odległość - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

 • Konsument (Użytkownik) - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym strony internetowej:

 • do korzystania z zasobów strony wymagany jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookie,

 • pliki typu cookie to informacje zapisywane przez serwis na komputerze użytkownika, które serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tegoż komputera,

 • do korzystania z usług odpłatnych wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa,

 • korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

6. Usługodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie. Usługą płatną jest „Telefoniczna porada prawna" oraz „Pomoc prawna". Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług bezpłatnych.

7. Usługodawca świadczyć będzie usługi osobiście, jak również przy pomocy członków zespołu. Wszelkie czynności odnoszące się w Regulaminie do Usługodawcy odnoszą się także do osób współpracujących, które wykonują daną usługę odpłatnie.

8. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

9. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 

Rozdział. II Usługi bezpłatne

 1. Usługami bezpłatnymi są:

 • dostęp do artykułów prawniczych,

 • przeglądanie pozostałej treści serwisu.

 1. Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

Rozdział. III Usługi płatne – porady prawne

 1. W ramach świadczenia „Telefoniczna porada prawna” Usługodawca udziela bezpośredniej odpowiedzi na jedno lub więcej pytań prawnych Usługobiorcy przedstawionych w formularzu do tego przeznaczonym lub za pośrednictwem łączy telefonicznych.

 1. Odpowiedź na zadane pytanie prawne udzielana jest zgodnie z treścią zapytania oraz z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej, chyba, że ze złożonego zapytania wynika inny stan prawny, a Usługodawca podjął się udzielenia odpowiedzi.

 1. Zawarcie umowy o „Telefoniczną poradę prawną” następuje po zaksięgowaniu na koncie Usługodawcy ustalonej ceny.

 1. Kancelaria odmówi udzielenia porady, jeśli uzna, iż nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do udzielenia porady.

 

Rozdział. IV Usługi płatne – pomoc prawna

 1. W ramach usługi „Pomoc prawna” Serwis zobowiązuję się w terminie 48 godzin od otrzymania od usługobiorcy informacji przekazanych w formularzu przygotować list intencyjny w zakresie przygotowania dla usługobiorcy oferty pomocy prawnej. List intencyjny określać będzie wstępny zakres przyszłych działań, jakie okażą się konieczne w związku z realizacją przyszłej umowy pomiędzy serwisem a usługobiorcą. List intencyjny nie wiąże składającego ani przyjmującego. List intencyjny zostanie przesłany na adres elektroniczny usługobiorcy w terminie 48 godzin od złożenia przez usługobiorcę w formularzu oświadczenia o przystąpieniu do takiej formy zawarcia umowy.

 1. W ramach listu intencyjnego strony w wyniku negocjacji wspólnie dokonują ustaleń w zakresie uregulowań, jakie znajdą się w umowie dotyczącej pomocy prawnej - umowie zlecenia. W przypadku uregulowania warunków umowy, usługodawca sporządza właściwą treść umowy i przesyła drogą elektroniczną na adres elektroniczny usługobiorcy.

 1. Strony mogą zawrzeć umowę w inny sposób niż przewiduje to punkt 2 niniejszego rozdziału pod warunkiem wspólnej zgody stron w tym zakresie.

 1. Kancelaria zastrzega sobie prawo do nie przedkładania Usługobiorcy listu intencyjnego. Brak przesłania przez Kancelarię na adres elektroniczny usługobiorcy listu intencyjnego lub oświadczenia o zamiarze nie przekładania takiego listu w terminie 48 godzin od otrzymanego od usługobiorcy zapytania poczytuje się za nie przystąpienie usługodawcy od negocjacji w sprawie zawarcia umowy.

 1. Usługa „pomoc prawna” dotyczyć może wszelkich form działań i czynności koniecznych, jakie mogą się wiązać z realizacją tej usługi, a więc: doradztwo, sporządzenia opinii, ekspertyzy prawnej, projektu umowy, pisma procesowego, zastępstwo procesowe a także wszelkich innych działań będących przedmiotem ustaleń zawartych we właściwej umowie.

 

Rozdział. V Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta.

 3. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

Rozdział. VI Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści znajdujących się w serwisie, jak i pism, opinii, projektów należą do usługodawcy lub podmiotów współpracujących z usługodawcą. Wszelkie wytwory działalności usługodawcy i podmiotów współpracujących, w tym projekty umów, pozwów, pism i opinie związane ze świadczeniem pomocy prawnej stanowią własność usługodawcy i podmiotów współpracujących, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie, jak i wykonanie umów, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie powoduje przejścia na usługobiorcę autorskich praw majątkowych do utworów, których wykonanie jest przedmiotem umowy

 

Rozdział. VII Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług Kancelarii należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni kalendarzowych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres elektroniczny Usługobiorcy.

 3. Spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia tychże usług, w tym umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu, również po zakończeniu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, będą rozpatrywane przez właściwy sąd.

 

Rozdział. IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

 2. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu usługobiorca nie złoży oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny.

 3. Na wszelkie usługi jest wystawiona faktura VAT lub paragon. Faktura wystawiana jest Usługobiorcy bez podpisu wystawcy. Faktura zostanie przesłana Usługobiorcy drogą elektroniczną.