tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Smaller Default Larger

Wypowiedzenie umowy o pracę. Wada oświadczenia - brak uzasadnienia

S-ka wypowiedziała pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nie określony z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Na wypowiedzeniu brak przyczyny wypowiedzenia. Wypowiedzenie wręczono w dniu 12-11-2010 ze skutkiem rozpoczęcia w dniu 01-12-2010. w dniu 18-11-2010 dostarczono pracownikowi uzupełnienie do wypowiedzenia(odebrał osobiście i podpisał)podając jako przyczynę - utrata zaufania i duża absencja. Pracownik w dniu 18-11-2010 składa pozew w Sądzie Pracy o bezskuteczne wypowiedzenie i wypłatę odszkodowania.Uważam, że pracownik nie poniósł żadnej straty z powodu późniejszego otrzymania uzupełnienia do wypowiedzenia i dlatego z tego tytułu nie należy Mu się odszkodowanie. Brak załączników-dokumenty przekazane do Sądu Pracy.

 

Wypowiedzenie umowy o pracę to czynność prawna jednostronna, dokonana w drodze oświadczenia woli, stąd też nie jest wymagana zgoda strony przyjmującej takie oświadczenie, jedynie w takiej sytuacji ważnym jest, aby to oświadczenie zostało prawidłowo przekazane pracownikowi. Oświadczenie takie powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 k.p.). Oświadczenie woli pracodawcy, aby było ważne, musi być dokonane przez osobę uprawnioną. Ponadto w takim piśmie musi się także znaleźć pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy oraz powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy zgodnie z dyspozycją art. 30 § 4 k.p. Przepisy kodeksu pracy przewidują dwie przesłanki odwołania się pracownika od wypowiedzenia, a mianowicie: wypowiedzenie formalnie niezgodne z prawem i wypowiedzenie niezgodne z prawem ze względu na brak zasadności wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony. W świetle opisanej sytuacji Państwa wypowiedzenie narusza warunki formalne takiego wypowiedzenia, albowiem w właściwym oświadczeniu nie została wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie. Niewykonanie tego obowiązku jest naruszeniem przepisów o wypowiedzenie umów o pracę w rozumieniu ar. 45 § 1 k.p.

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Wadliwe oświadczenie o wypowiedzeniu także doprowadza do skutecznego rozwiązania stosunku pracy, nawet w takich sytuacjach, gdy ono nie zachowało wymaganej formy, nie znalazło się w nim pouczenia pracownika o prawie odwołania do sądu – jest skuteczne jak tylko dojdzie do adresata. W sytuacji zaś, gdy wadliwe wypowiedzenie pracodawcy nie zostanie wycofane za zgodą pracownika, to wyłącznie sąd pracy może zweryfikować skutki prawne wypowiedzenia nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy o wypowiadaniu. Kolejnym rozwiązaniem jest gdy pracodawca wadliwie wypowiedział umowę o pracę, może do czasu jej rozwiązania dokonać ponownego wypowiedzenia bez potrzeby uzyskania zgody pracownika na cofnięcie wcześniejszego wypowiedzenia, przy czym prawomocne zakończenie postępowania w sprawie pierwotnego wypowiedzenia umowy nie jest warunkiem dopuszczalności ponownego dokonania tej czynności prawnej ( wyrok SN z 18 stycznia 2002r. I PKN 49/2002).

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony powinna być konkretna i rzeczywista, nie powinna być ujęta w sposób ogólnikowy.. Musi być także sformułowana w sposób zrozumiały dla pracownika, by mógł się on do niej ustosunkować. O zasadności przyczyny wypowiedzenia decyduje moment jego składania oraz od okoliczności danego indywidualnego przypadku. W tym zakresie jest to tematyka bardzo obszerna. W sprawach rozwiązania stosunku pracy należy również pamiętać o sposobie obliczania terminów, od którego biegnie okres wypowiedzenia. W kwestii odszkodowania, to ono by się wówczas należało, gdyby pracownik w wyniku wypowiedzenia pozostał poza stosunkiem pracy. Pracownik pozwał Państwa spółkę, a jednym z jego roszczeń jest stwierdzenie bezskuteczności wypowiedzenia, stąd też należy przyjąć, że chce być objęty dalej stosunkiem pracy, a uprawnienie odszkodowania uzyska w sytuacji, gdy w drodze wadliwego wypowiedzenia pozostanie poza tym stosunkiem pracy.

Prawnicy

Wyszukaj Prawnika