tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Smaller Default Larger

EPU - co to takiego i jakie niesie ze sobą korzyści. Elektroniczne postępowanie upominawcze – EPU

Postępowanie to ma zastosowanie w każdej sprawie o zapłatę (tzn. takiej, w której powód domaga się zasądzenia roszczenia pieniężnego).

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26 poz. 156). W dniu 1 stycznia 2012 r. miną dwa lata od wejścia w życie ww. przepisów.

Odrębność EPU polega przede wszystkim na sposobie komunikacji stron z sądem i sądu ze stronami, która odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej. Pozew i inne pisma w tym postępowaniu składane są drogą elektroniczną, również sąd dokonuje doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

W EPU można dochodzić wyłącznie roszczeń pieniężnych (powództwa o zapłatę).EPU należy do właściwości sądów rejonowych. Istotne jest, że nie została określona górna granica roszczeń dochodzonych w tym postępowaniu (art. 17 pkt. 4 kpc). Aktualnie sprawy w EPU na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości rozpoznawane są wyłącznie przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny.

Swoistą odmiennością jest również wyłączenie w EPU właściwości umownej. Oznacza to, że powód może wnieść pozew w EPU, pomimo iż strony zawarły umowę, w której postanowiły że spory już powstałe lub te, które powstaną w przyszłości z oznaczonego stosunku prawnego, będzie rozpoznawał inny sąd niż e-sąd (art. 46 § 1 kpc). Istotne jest, że w EPU poza przepisami regulującymi „zwykłe” postępowanie upominawcze, nie stosuje się przepisów dotyczących innych postępowań odrębnych (art. 505 29 kpc).

Od 7 lipca 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która miała zapobiec dochodzenia przed e-sądem roszczeń przedawnionych i kierowanych przeciw niewłaściwym stronom.

Nowe przepisy wymagają od powoda w e-sądzie podania numeru PESEL pozwanego, NIP, KRS lub numeru w innym właściwym rejestrze. W tradycyjnych postępowaniach sądowych powód nie będzie musiał wskazywać danych "numerycznych" pozwanego, ale zrobi to sąd z urzędu. Z tego powodu Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło czynności polegające na zapewnieniu dostępu do systemu informatycznego PESEL-SAD. W e-sądzie można dochodzić również roszczeń, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Opłata od pozwu wprowadzonego do systemu EPU wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu (tj. wysokości roszczenia pieniężnego dochodzonego pozwem), przy czym nie może być mniejsza niż 30 złotych. Jeśli powód żąda zasądzenia np. 10.000 złotych, opłata sądowa wyniesie 125 złotych, natomiast jeśli powód dochodzi zapłaty 300 zł, opłata sądowa wyniesie 30 zł. Uiszczenie opłaty sądowej winno nastąpić przelewem internetowym z rachunku bankowego konkretnej osoby mającej dostęp do usług bankowości elektronicznej lub kartą płatniczą (Visa, MasterCard). Opłat dokonuje się ze strony e-Card (firmy obsługującej płatności elektroniczne), gdzie użytkownik jest przekierowany po kliknięciu w systemie EPU opcji Opłać pozew. Wówczas należy wybrać bank, za pośrednictwem którego opłata sądowa zostanie dokonana (lub kartę płatniczą). Jeśli autoryzacja płatności przebiegnie pomyślnie pozew pojawi się w zakładce Dokumenty złożone.

Należy pamiętać również o tym, iż koszty manipulacyjne uiszczania opłat sądowych (prowizja e-Card) ponosi osoba składająca pozew.

 

Zaletami EPU są bez wątpienia:

1. niska opłatę sądowa (niższa niż w postępowaniu zwykłym);

2. brak kosztów przygotowania pozwów (materiałów nie trzeba kserować i wysyłać do sądu);

3. stosunkowo szybkie rozpoznawanie spraw;

4. elektroniczne wszczęcie egzekucji;

Prawnicy

Wyszukaj Prawnika