tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Smaller Default Larger

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty, czy do spełnienia świadczenia?. Różnica polega na tym, ze to pierwsze dotyczy świadczenia pieniężnego (informacja dla dłużnika o stanie zadłużenia i konieczności niezwłocznej zapłaty), a to drugie, może dotyczyć czegokolwiek, z czego wywodzimy swoje prawo względem innej osoby, firmy lub instytucji. Zasadniczą cechą wspólną tych pism jest to, że ten dokument prywatny z reguły poprzedza wniesienie pozwu do sądu.

 

Dlaczego warto go sporządzić?. Albowiem niejednokrotnie zdarzają się takie sytuacje, w wyniku, których osoba zobowiązana do spełnienia określonego świadczenia nie wykonała go, bo nie wiedziała o nim lub ta okoliczność wynikła z takiej sytuacji, przy której trudno by było się dopatrzyć celowego działania. W świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego, gdy do pozwu nie zostanie dołączone żądanie spełnienia świadczenia, to sąd zasądzi żądaną kwotę, ale kosztami procesu obciąży powoda z powodu zbędnego wytoczenia sprawy (np. gdy pozwany podczas procesu oświadczy, że nie wiedział o roszczeniach powoda).

Forma tego wezwania. Dokument ten nie musi mieć żadnej szczególnej formy, czyli nie musi być sporządzony przez adwokata, notariusza, czy radcy prawnego. Nie trzeba też poświadczać go w żadnym urzędzie. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać kilka niezbędnych elementów. Przede wszystkim datę oraz dokładne oznaczenie wierzyciela i dłużnika oraz ich adresy, ewentualnie numer KRS. Tytuł pisma to zazwyczaj -wezwanie do zapłaty-, -ostateczne wezwanie do zapłaty- lub - przedsądowe wezwanie do zapłaty. Dalej podaje się kwotę zadłużenia wraz z podstawą żądania (np. umowa, faktura, rachunek). Następnie wskazuje się sposób płatności (numer rachunku bankowego dla przelewu bankowego, adres dla przekazu pocztowego itp.). Ważnym i konieczny jest określenie terminu, do którego strona ma dokonać płatności, i ostrzeżenie o możliwości skierowania sprawy po tym terminie na drogę sądową. Ostatnią czynnością, jaką trzeba wykonać, jest podpisanie przygotowanego pisma. Należy pamiętać, żeby podpis był własnoręczny.

 

Pismo wzywające dłużnika do zapłaty najlepiej jest wysłać pocztą, listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - wtedy będziemy mieli pewność, że pismo dotarło do adresata. Takie pismo można też dostarczyć dłużnikowi osobiście. Należy jednak pamiętać, aby pokwitował on na piśmie odbiór dokumentu. Dowód nadania listu poleconego z wezwaniem do zapłaty lub kopia wezwania potwierdzona adnotacją dłużnika: -Otrzymałem, wraz z datą i odręcznym podpisem, zawierającym imię i nazwisko- należy przechowywać dla celów dowodowych niezbędnych w postępowaniu sądowym.

Prawnicy

Wyszukaj Prawnika