tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Smaller Default Larger

Wymagalność zaktualizowanej opłaty za użytkowanie wieczyste

W 2009 r. gmina wypowiedziała nam dotychczas uiszczaną opłatę za użytkowanie wieczyste. Nowa opłata jest czterokrotnie większa od opłaty dotychczasowej. Od decyzji gminy odwołaliśmy się do do samorządowego kolegium odwoławczego a potem do sądu. Wyrok w sprawie jeszcze nie zapadł. Jakie powinniśmy byli uiścić opłaty za użytkowanie wieczyste za 2010 i 2011 r.?

 

Wg przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie jednorazowo, opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Ustalona opłata za użytkowanie wieczyste może być zmieniana, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie. Zmiana opłaty za użytkowanie wieczyste zwana jest aktualizowaniem opłaty. Organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok w którym ma obowiązywać nowa stawka opłaty, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia nowej wysokości.

Jeżeli nie zgadzamy się z dokonaną przez organ aktualizacją opłaty, możemy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Jeśli samorządowe kolegium odwoławcze nie uwzględni naszych argumentów, przysługuje nam od wydanego przez ten organ orzeczenia sprzeciw. Sprzeciw powinien być wniesiony w terminie 14 dni od dnia doręczenia nam orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu.

Aż do czasu wydania przez sąd prawomocnego wyroku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste zobowiązani jesteśmy do uiszczania opłaty za użytkowanie wieczyste w dotychczasowej wysokości. Ustalona przez sąd opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego staje się wymagalna - w części przewyższającej opłatę dotychczasową - dopiero po uprawomocnieniu się wyroku. Oznacza to, iż do chwili uprawomocnienia wyroku sądowego nie jesteśmy narażeni na zarzut nie uiszczania opłaty za użytkowanie wieczyste w zaktualizowanej wysokości, jak również organ nie może za ten okres naliczać nam odsetek od nowej wysokości opłaty. Nowa opłatę uiścimy dopiero po uprawomocnieniu się wyroku sądowego, z wyrównaniem jednak opłaty uiszczanej za lata 2010 i 2011.

Odpowiedź: za lata 2010 i 2011 r. należało uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste w dotychczasowej wysokości; opłata powinna zostać uiszczona odpowiednio do 31.03.2010 r. i 31.03.2011 r.

 

Prawnicy

Wyszukaj Prawnika