tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Smaller Default Larger

Prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego

W 2009 r. zakupiłem samochód za który miałem zapłacić kwotę 20.000 zł. Zapłaty miałem dokonać w ciągu 1 miesiąca od dnia zakupu. W kilka dni po zawarciu umowy, zostałem zwolniony z pracy. Z powodu braku pieniędzy nie zapłaciłem za samochód. Sprzedawca dochodzi teraz ode mnie zapłaty przez komornika sądowego. Czy komornik może prowadzić egzekucję z majątku wspólnego mojego i mojej żony, jeśli umowę zakupu samochodu zawierałem sam?

 

Zgodnie z przepisem art. 787 kodeksu postępowania cywilnego tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Z powołanego przepisu wynika, że jeśli w czasie trwania małżeństwa i istnienia między małżonkami wspólności majątkowej jeden z nich samodzielnie zawarł umowę np. dokonał zakupu samochodu, to sprzedawca tylko wtedy będzie mógł przeprowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków, gdy drugi małżonek wyraził zgodę na dokonanie takiej transakcji. W celu przeprowadzenia egzekucji z majątku wspólnego małżonków, wierzyciel powinien wystąpić do sądu ze stosownym wnioskiem do którego powinien zostać załączony dokument zawierający zgodę współmałżonka na zakup samochodu. Jeśli współmałżonek zgody takiej nie wyraził, nie wiedział nic o transakcji, wierzyciel będzie mógł żądać zaspokojenia swoich wierzytelności jedynie z majątku odrębnego małżonka. Nie będzie mógł prowadzić egzekucji z majątku objętego wspólnością majątkową.

Odpowiedź: Jeśli żona nie wyraziła zgody na zakup samochodu, komornik nie będzie mógł prowadzić egzekucji z Państwa majątku wspólnego celem wyegzekwowania zapłaty za samochód.

 

Prawnicy

Wyszukaj Prawnika