tel 605 517 309

w godz:     16.00-19.00

Smaller Default Larger

Igor Juzwa

Wybierz kontakt:

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Zapraszamy do skorzystania z moich usług zarówno klientów biznesowych jak i indywidualnych. Współpraca prowadzona może być na podstawie:
a) stałej i kompleksowej obsługi prawnej, wykonywanej na podstawie umowy zawartej na czas określony lub nieokreślony, z ryczałtowo określonym miesięcznym wynagrodzeniem,
b) doraźnej obsługi prawnej, świadczonej w konkretnej sprawie.


Udzielam konsultacji i porad prawnych oraz przygotowuję wszelkie dokumenty związane z prowadzoną przez klienta działalnością (pisma, umowy, regulaminy, ogólne warunki, dokumenty rejestrowe, opinie prawne itp.).
Reprezentuę również klientów przed sądami powszechnymi, urzędami, bankami i innymi podmiotami, w różnego rodzaju postępowaniach lub negocjacjach. Moje usługi mogą być świadczone w siedzibie Państwa firmy lub też w Kancelarii, z wykorzystaniem środków umożliwiających komunikację na odległość. W zakres prowadzonej praktyki wchodzi:
Bieżąca obsługa prawna (opinie prawne, pisma, umowy)


Udzielam porad prawnych oraz reprezentuję klientów przed sądami we wszelkich sprawach związanych z przedmiotem działalności klienta (przygotowywanie różnego rodzaju pism, umów, regulaminów, ogólnych warunków, wydawanie opinii prawnych itp.).
Obsługa korporacyjna (umowy spółki, zgromadzenia wspólników, wnioski do KRS)
Udzielam porad prawnych oraz reprezentuję naszych klientów przed organami ewidencyjnymi lub sądami rejestrowymi we wszelkich sprawach związanych z formą prowadzonej przez nich działalności (zakładanie, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych, przygotowywanie umów spółek i statutów, zgłaszanie zmian do różnego rodzaju rejestrów, itp.).


Egzekucja długów (dochodzenie należności, ochrona dłużników)
Udzielam porad prawnych oraz reprezentuję klientów przed sądami i organami egzekucyjnymi we wszelkich sprawach związanych z egzekucją długów. Świadczę usługi zarówno dla klientów będących wierzycielami (zawieranie ugód z dłużnikami klienta, sądowe dochodzenie roszczeń, egzekucja komornicza i administracyjna, zabezpieczanie należności), jak i dla klientów będących dłużnikami (zawieranie ugód z wierzycielami klienta, negocjacje z bankami, firmami windykacyjnymi, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika, itp.).


Sprawy pracownicze
(umowy o pracę, regulaminy, układy zbiorowe)
Udzielam porad prawnych oraz reprezentuję klientów przed sądami we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy (sporządzanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych, przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy, układów zbiorowych i innych wewnętrznych aktów prawa pracy, reprezentacja klienta w sądach pracy, itp.).


Zastępstwo procesowe
(postępowanie sądowe, arbitraż, mediacja)
Reprezentuję klientów przed wszelkimi sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami polubownymi, organami administracji publicznej, w sprawach, w których nasi klienci są stroną lub uczestnikiem, w tym również w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych.


Sprawy rodzinne (rozwody, alimenty, podział majątku)
Udzielam porad prawnych oraz reprezentuję klientów przed sądami we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zwłaszcza w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych (rozwód, separacja, podział majątku, alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, ustalenie ojcostwa, odpowiedzialność za długi małżonka, itp.).


Sprawy spadkowe (testamenty, zachowki, podział majątku)
Udzielam porad prawnych oraz reprezentuję klientów przed sądami we wszelkich sprawach z zakresu prawa spadkowego (dziedziczenie ustawowe, testamenty, zachowki, podział majątku, stwierdzenie nabycia spadku, ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe, niegodność dziedziczenia, odrzucenie spadku, itp.).


Odszkodowania (komunikacyjne, medyczne )
Udzielam porad prawnych oraz reprezentuję klientów przed sądami we sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju odszkodowań, w tym m.in. odszkodowań komunikacyjnych, medycznych)

Zapraszam do współpracy.